Hotel„P“

Namjena: Turistička

Naručitelj: Studio Itineris d.o.o., Dubrovnik

Lokacija: Štikovica, Dubrovnik

Usluga: Izrada troškovnika

Obuhvat: 2.100,00 m2

Realizacija: 2014.